Stadgar

STADGAR FÖR RAMSÖ IDEELLA BRANDSKYDDSFÖRENING

§ 1 NAMN OCH SÄTE

Föreningens namn är Ramsö brandskyddsförening. Föreningens styrelse har sitt säte i Vaxholms kommun.

§ 2 ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att genom sina medlemmar skapa förutsättningar för ett gemensamt brandförsvar. Föreningen ska göra detta genom att förvärva, äga, förvara och vårda brandskyddsutrustning, att organisera utbildningsinsatser och att genomföra förebyggande och akuta brandskyddsinsatser. Föreningen ska också organisera frivilliga insatser för akuta sjuktransporter till helikopter och båt samt ansvara för hjärtstartare på ön.

§ 3 MEDLEMSKAP

Föreningen är öppen för fastighetsägare och boende på Ramsö, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Föreningen ska verka för att alla fastighetsägare på Ramsö blir medlemmar.

§ 4 ÅRSMÖTE OCH VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår är 1 maj – 30 april. Årsmötet ska hållas senast den 31 augusti.Kallelse till årsmötet ska skickas senast tre veckor före mötet. Den ska innehålla uppgift om ärenden till årsmötet enligt följande:

1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare.

2. Godkännande av röstlängden (närvarande vid mötet som betalat årsavgiften).

3. Fråga om kallelse utgått enligt stadgarna

4. Fastställande av dagordning.

5. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

6. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om hur vinst/förlust ska disponeras.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

8. Verksamhetsplan för kommande år och beslut om medlemsavgift

9. Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleant

10. Val av revisor och revisorsuppleant

11. Val av valberedning

12. Ev övriga ärenden (beslut kan endast fattas om ärenden som angivits i kallelsen)

§ 5 STYRELSE

Styrelsen består av ordförande, kassör, minst två övriga ledamöter samt en suppleant. Ordförande väljs på 1 år, övriga ledamöter på två år och suppleant på 1 år. Styrelsens uppgift är att arbeta för föreningens ändamål och syfte, enligt §2 ovan, genom att engagera alla boende på Ramsö i ett gemensamt brandvärn. Styrelsen ska söka stöd från Stockholms brandförsvar. Styrelsebeslut kräver majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsför när tre personer är närvarande. Firmatecknare är ordförande och kassör gemensamt.

§ 6 RÄKENSKAPER

Räkenskapsåret är 1 maj – 30 april. Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorerna senast sex veckor före årsmötet. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelses.

§ 7 STADGEÄNDRING

Stadgarna kan ändras genom beslut på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.

§ 8 UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas av majoritetsbeslut på årsmötet. Vid upplösning av föreningen ska föreningens kvarvarande tillgångar fördelas på medlemmarna.